Quy y trong Kim Cương thừa

Trước tiên là phần Quy y: Chắc tất cả mọi người đều biết rõ nghĩa chung của Quy y ba ngôi Tam Bảo là Phật - Pháp - Tăng. Trong quan kiến Kim cương thừa, khi nói đến Quy y Phật thì đối tượng quy y không chỉ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn là Đức Phật bên trong mỗi chúng ta, còn gọi là tự tính Phật, tự tính tâm, Như Lai Tạng, hay còn gọi là Đức Phật tuyệt đối. Dù Đức Phật Thích Ca là đối tượng chính yếu của Quy y, nhưng mục đích cuối cùng vẫn phải trở về nương tựa vào Đức Phật Nguyên thủy trong tâm chúng ta. Đó là Phật tính mà chúng ta cần quay về nương tựa.

Khi nói đến Quy y Pháp thì trước tiên chúng ta muốn đề cập đến Pháp bảo Tôn quý mà Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy. Giáo pháp đó chính là sự phản ánh các quy luật của cuộc sống. Như vậy, thực tế đời sống, những biến đổi thăng trầm của thân - tâm - cảnh sẽ là những Pháp bảo thiết thực giúp chúng ta giác ngộ. Tuy nhiên giáo pháp căn bản chúng ta cần thực tập chính là Giới nguyện. Giới nguyện là phần quan trọng nhất, cần phải thực hành khi Quy y Pháp.

Trong Kim cương thừa, đối tượng của Quy y Tăng là Tăng già. Khác với các Thừa khác, khái niệm Tăng già trong Kim cương thừa bao gồm tất cả hành giả thực hành Phật pháp một cách chân thành nghiêm túc. Như vậy khi quy y, chúng ta hiểu rằng mình đang nhận được sự gia trì từ Phật, Pháp, Tăng hay phát nguyện theo con đường cao quý của Đức Phật Thế Tôn.

Giáo lý Kim cương thừa nhấn mạnh Quy y Kim Cương Thượng sư, coi đây là đối tượng quy y quan trọng nhất. Thượng sư theo tiếng Phạn gọi là “Guru”. Danh từ “Guru” là hợp âm của hai từ “Guna” - sự hợp nhất và “Rupa” - sự thành tựu. Như vậy, “Guru” có nghĩa là tất cả sự thành tựu cùng hợp nhất trong Căn Bản Thượng sư, là bậc Thầy linh thiêng tôn quý, hiện thân của tất cả phẩm hạnh giác ngộ. Một bậc Căn Bản Thượng sư cần phải có sự thành tựu trong các pháp tu tập của cả Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa và Kim cương thừa. Trên thực tế, sự hướng đạo của Thượng sư sẽ giúp chúng ta tiếp cận và thụ nhận các lợi ích quý giá của Tam Bảo. Ngài chính là đại diện của Tăng già, là bậc giác ngộ trong hình tướng Tăng già. Căn bản Thượng sư tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo. Thân Ngài là Tăng bảo, lời Ngài là Pháp bảo, tâm Ngài là Phật bảo. Thượng sư còn là hiện thân của tất cả sự thành tựu, tất cả tri thức và tất cả sự giác ngộ. Đó là nghĩa của Căn bản Thượng sư.

Nguồn: Drukpa Việt Nam

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline