36 Vị Tổ sư Thiền Tông Ấn Độ - Trung Hoa - Việt Nam

Mở đầu là các vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ
01. Tổ thứ nhất Ma-Ha-Ca-Diếp
02. Tổ thứ hai A-Nan
03. Tổ thứ ba Thương-Na-Hòa-Tu
04. Tổ thứ tư U-Ba-Cúc-Đa
05. Tổ thứ năm Đề-Đa-Ca
06. Tổ thứ sáu Di-Dá-Ca
07. Tổ thứ bảy Bà-Tu-Mật
08. Tổ thứ tám Phật-Đà-Nan-Đề
09. Tổ thứ chín Phục-Đà-Mật-Đa
10. Tổ thứ mười Hiếp-Tôn-Giả
11. Tổ thứ mười một Phú-Na-Dạ-Xa
12. Tổ thứ mười hai Mã-Minh
13. Tổ thứ mười ba Ca-Tỳ-Ma-La
14. Tổ thứ mười bốn Long-Thọ
15. Tổ thứ mười lăm Ca-Na-Đề-Bà
16. Tổ thứ mười sáu La-Hầu-Đa-La
17. Tổ thứ mười bảy Tăng-Già-Nan-Đề
18. Tổ thứ mười tám Già-Da-Xá-Đa
19. Tổ thứ mười chín Cưu-Ma-La-Đa
20. Tổ thứ hai mươi Xà-Dạ-Đa
21. Tổ thứ hai mươi mốt Bà-Tu-Bàn-Đầu
22. Tổ thứ hai mươi hai Ma-Noa-La
23. Tổ thứ hai mươi ba Hạc-Lạc-Na
24. Tổ thứ hai mươi bốn Sư-Tử
25. Tổ thứ hai mươi lăm Bà-Xá-Tư-Đa
26. Tổ thứ hai mươi sáu Bất-Như-Mật-Đa
27. Tổ thứ hai mươi bảy Bát-Nhã-Đa-La
28. Tổ thứ hai mươi tám Bồ-Đề-Đạt-Đa


Các Vị Tổ sư Thiền tông Trung Hoa
29. Tổ thứ hai mươi chín Huệ-Khả
30. Tổ thứ ba mươi Tăng-Xán
31. Tổ thứ ba mươi mốt Đạo-Tín
32. Tổ thứ ba mươi hai Hoằng-Nhẫn
33. Tổ thứ ba mươi ba Huệ Năng


Tam Tổ sư Thiền tông Việt Nam – Trúc Lâm Yên Tử
34. Tổ thứ ba mươi bốn Phật Hoàng Trần Nhân Tông
35. Tổ thứ ba mươi lăm Pháp Loa
36. Tổ thứ ba mươi sáu Huyền Quang

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline