Bạch Tán Cái Phật Mẫu - Sitatapatra

Bạch Tản Cái Phật Mẫu (Bạch Tản Cái Phật Đỉnh) có tên Phạn Sitàtapatra-uṣṇīṣa (dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa) hay Uṣṇīṣa-sitàtapatra (dịch âm là Ô Sắt Nị Sa Tát đát đa bát đát la). Dịch nghĩa là Bạch Tản Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh.

 

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng màu trắng của Phật Đỉnh, biểu thị cho Đức Tính Đại Bi trắng tinh của Phật Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Kinh có ghi:

“Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca hiện thân thành Phật Đỉnh Vương (Uṣṇīṣa-rājan) đứng dưới cái lọng trắng, thân hình giống như một cái lọng trắng che trùm cả 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới này”.

 

 

Do Đức Tính Từ Bi tươi trắng của Phật mà Bạch Tản Cái Phật Đỉnh còn biểu thị cho sự Dùng Tĩnh Đức của Phật che trùm tất cả Tam Giới ).

Trong Mật Giáo, Phật Đỉnh Tôn (Uṣṇīṣa-śpaskatā) là các Tôn Hình biểu hiện cho sự tối thắng của Phật Trí (Buddha-jñāna) thông qua hình thái Chuyển Luân Vương (Cakravarttin) thống lãnh 4 Châu thiên hạ do Đức Thích Ca Như Lai nhập vào Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa (Cakravartti-rāja-samādhi) mà thị hiện.

 

Các Tôn này được bố trí ở bên trái và bên phải của Viện Thích Ca trong Thai Tạng Giới Mạn Đà La (Garbha-dhātu-maṇḍala). Phía trái có 5 Tôn gọi là Ngũ Phật Đỉnh biểu thị cho 5 Trí của Đức Thích Ca Như Lai, hay 5 Tôn này biểu thị cho Công Đức của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng (Tướng nhục kế của Như Lai không thể thấy biết được).

 

Hình Tướng Bạch Tản Cái Phật Đỉnh

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh biểu thị cho mọi tướng của Như Lai, dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ, có tướng mạo Bồ Tát rất vui vẻ đoan nghiêm.

Thân hình màu vàng. Tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái lọng màu trắng. Tay phải hơi gập cánh tay co đều 5 ngón ngang vai, ngón cái vịn đầu ngón trỏ. Ngồi Kiết Già trên tòa sen màu đỏ.

Về ý nghĩa của màu sắc: Màu trắng tượng trưng cho Tâm tinh sạch, thường dùng để tu Pháp Tịch Tai (Śāntika – Tức Tai). Màu vàng tượng trưng cho Phước Đức, thường dùng để tu Pháp Tăng Ích (Puṣṭika). Màu đỏ tượng trưng cho Uy Đức, thường dùng để tu Pháp Hàng Phục hay Giáng Phục (Abhicāruka).

Tam Muội Gia Hình của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng trắng đặt trên hoa sen, biểu thị cho Bản Nguyện Dùng tàn lọng Từ Bi trắng tươi để che chở cho chúng sinh Mật Hiệu của Ngài là Dị Tướng Kim Cương

 

 

Chủng Tử của Ngài là LAṂ có ý nghĩa là Ánh sáng Trí Tuệ che trùm Pháp Giới chúng sinh đồng thời chữ LAṂ cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng chẳng thể đắc hoặc Tất cả Pháp Tướng chẳng thể đắc Tướng Ấn là Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Chưởng trái hơi mở các ngón tay rồi úp chưởng xuống. Tay phải nắm thành quyền, dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lòng bàn tay trái thành hình cái lọng

 

Trong Ấn này thì 5 ngón tay trái biểu thị cho 5 Đại của chúng sinh, còn ngón trỏ của tay phải biểu thị cho Phật Giới. Ấn này còn có ý nghĩa là Sinh ra cái lọng Bất Nhị của Phật để che chở giúp đỡ cho chúng sinh.

 

Nguồn: thanhamthugian.com/bach-tan-cai-phat-mau/
Ảnh: ST

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline