Nền tảng thực hành nghi quỹ Kim Cương thừa

Phần thực hành chung là nền tảng của tất cả nghi quỹ Mật thừa, bao gồm các nội dung từ Quy y, Phát Bồ đề Tâm, thiền định về Tứ Vô Lượng Tâm tới trì tụng Bảy chi cầu nguyện và thực hành cúng dàng Mạn đà la. Bốn phần này mở đầu cho các nghi quỹ, khi trì tụng quán tưởng như vậy sẽ tịnh hóa được tất cả chướng ngại và tích lũy trọn vẹn công đức.

 

Quy y và phát Bồ đề tâm

Đầu tiên là thực hành Quy y và phát Bồ đề tâm. Chúng ta bắt buộc phải quy y để trở thành một Phật tử ở góc độ bên ngoài, còn ý nghĩa bên trong chúng ta trở thành chân hành giả, nhận ra phẩm chất giác ngộ của mình với Đức Phật Quan Âm vốn không tách biệt. Về hình tướng Thượng sư, chúng ta sẽ quán Đức Quan Âm ở trước mặt, sau đó là trì tụng những lời quy y như ở trong nghi quỹ.

Và kế đến, chúng ta phải phát Bồ đề tâm. Tại sao phải phát Bồ đề tâm? Bởi vì Bồ đề tâm chính là đích đến của chúng ta. Nói về Bồ đề tâm một cách giản lược, trong Đạo Phật phân chia thành Bồ đề tâm tương đốituyệt đối. Bồ đề tâm tương đối gồm Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm hạnh. Bồ đề tâm nguyện là chúng ta trưởng dưỡng những tâm nguyện Từ Bi Hỷ Xả, về tình yêu thương và lòng bi mẫn. Sau đó khi hành giả đem Bồ đề tâm nguyện ứng dụng thực hành thông qua Sáu Ba la mật (bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ) thì đó là Bồ đề tâm hạnh. Phần thực hành Tứ Vô Lượng Tâm (Từ Bi Hỷ Xả) chính là Bồ đề tâm nguyện. Chúng ta phải luyện tập Bồ đề tâm nguyện để thuần phục tâm mình. Sau khi đã thuần phục, tâm chúng ta sẽ được an bình hỷ lạc, và dần dần chúng ta sẽ có đủ dũng mãnh để thực hành Bồ đề tâm hạnh.

 

Tứ vô lượng tâm

Tiếp đến là thực hành Tứ Vô lượng tâm. Chúng ta cần thực hành thiền định trải Từ bi quán từng phần một, chẳng hạn việc an trụ thiền định trong Từ vô lượng tâm, Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm, Xả vô lượng tâm như thế nào chúng ta cần phải học và thực hành. Còn ở mức độ thực hành giản lược, chúng ta chỉ cần giữ tâm an bình, thoải mái tự tại và cầu nguyện cho chúng sinh được hạnh phúc, chấm dứt được nguyên nhân đau khổ, sống trong sự hòa ấm, hỷ lạc, an trụ trong tự tính Phật bất nhị hay gọi một cách khác là bình đẳng xả.

 

Cúng dàng Mandala

Sau đó chúng ta sẽ cúng dàng Mạn đà la. Mục đích quán tưởng Mạn đà la để xả ly sự bám chấp của mình vào sự vật, hiện tượng hay vật chất. Trên thực tế, vật chất không có lỗi, sự giàu có, tiền tài, danh vọng không có lỗi nhưng lỗi ở chỗ chúng ta bám chấp vào những pháp đó mà tham, sân, si mãi gây nên đau khổ và tạo nghiệp cho nên đấy là lỗi bám chấp. Chính vì vậy, để giảm thiểu sự chấp trước vào những vật chất thế gian, chúng ta phải thực hành quán tưởng. Ở đây được ví dụ bằng Mạn đà la vũ trụ. Núi Tu Di và bốn đại châu là vũ trụ bên ngoài được quán tưởng cúng dàng để bày tỏ lòng chí thành, sự xả ly và tâm nguyện để đạt được chân hạnh phúc.

 

Theo Drukpa Việt Nam.

 

 

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline