Phật Vô Lượng Thọ - Amitayus

Đức Phật Vô Lượng Thọ là pháp tướng của Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà có rất nhiều pháp tướng khác nhau. Đặc biệt trong Kim cương thừa, Ngài có tới ba hoặc bốn pháp tướng. Một trong số đó là Đức Phật Amitayus Vô Lượng Thọ. Ngài là Báo thân của Đức Phật A Di Đà. Còn Đức Phật A Di Đà là Pháp thân. Đôi khi Ngài còn hiện thân trong pháp tướng phẫn nộ. Như thế, Ngài có ba thân chính và tám hóa thân phụ.

 

Bộ Kinh A Di Đà Phật viết: “Ánh sáng của Phật này là vô lượng, soi chiếu khắp cả các nước trong cả mười phương, chẳng bị chướng ngại nào hết, nên có hồng danh là Vô Lượng Quang. Thọ mạng của Phật cũng như thọ mạng nhân dân của ngài thì vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên có hồng danh là Vô Lượng Thọ”.

 

Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt, hai tay trong tư thế kết ấn thiền định. Trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân Đức Phật Vô Lượng Thọ sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y, tua lụa, bảo báu rực rỡ trong hình tướng Báo thân Phật.

 

Trì tụng chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ công đức lợi ích không thể nghĩ bàn, lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trưởng trí tuệ và sự trường thọ, hoàn thiện mục đích của đời sống thế gian và xuất thế gian.

 

Như vậy, ánh sáng nơi thân của Đức Phật A Di Đà là vô hạn lượng, có thể chiếu rọi khắp thế giới vô biên, bất luận là sự nào vật gì, cho đến vách đá chót vót cũng không che chắn được nên gọi Ngài là Vô Lượng Quang. Thọ mạng của Phật A Di Đà và thọ mạng của nhân dân nơi thế giới Cực Lạc của Ngài đều vô lượng vô biên, trường cửu và không thể tính toán được nên gọi Ngài là Vô Lượng Thọ.

 

Pháp tu về Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitayus) có liên quan chặt chẽ đến đời sống hiện tại của chúng ta. “Amita” có nghĩa là “Đại hỷ lạc”, hay cũng có nghĩa là không còn đau khổ, “yus” có nghĩa là “cuộc sống”. Vậy thì “Amitayus” có nghĩa là cuộc sống không còn đau khổ, cuộc sống đại hỷ lạc, mạnh khỏe, có ý nghĩa, lợi ích, thành công. Sống được như thế thì sự trường thọ sẽ đến một cách nhậm vận tự nhiên. Còn “Amitabha” (A Di Đà) nghĩa chung là Đại hỷ lạc, Đức Phật đại hỷ lạc chính là Pháp thân, vì thế không có chữ “yus” mà gọi là Đức Phật A Di Đà.

 

Nguồn: Drukpa Việt Nam
Ảnh: ST

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline