Trì giữ giới nguyện và mười bốn mật giới chính

Kim Cương thừa luôn được coi là truyền thừa bí mật bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thông thường, khi thực hành Kim Cương thừa, chúng ta được xem như đã có những hiểu biết và nền tảng căn bản về Tiểu thừa và Đại thừa.

Kim Cương thừa cũng được biết đến như pháp môn Phật giáo tiến đến giác ngộ nhanh nhất và cũng uy lực và bí mật nhất. Chính vì vậy Mật thừa được chư Phật, Bồ tát, Bản tôn Kim cương Hộ pháp và chư Bách thần bảo trì một cách rất cẩn thận.

Việc trì giữ Giới luật hay Tam muội da (Samaya) trong cộng đồng Phật Pháp Kim Cương thừa là việc vô cùng quan trọng. Giới luật hay Tam muội da (Samaya) trong Kim Cương thừa có thể hiểu là tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy tuy thị hiện nhưng đều là Tính không. Nói đúng hơn bạn cần phải nhìn mọi thứ đều là Bản tôn mà mình hành trì, hoặc mọi thứ đều phải được nhìn như bậc Thượng sư.

Trong Mật điển cũng có dạy khi bạn thực hành Mật thừa mà không trì giới rõ ràng nguy hiểm, vì bạn đã sử dụng Mật pháp một cách sai lệch, để tăng trưởng tham sân si và bản ngã. Đây là lí do tại sao giới nguyện Tam muội da là rất cần thiết để giúp chúng ta tịnh hóa thân tâm và đem lại lợi ích cho mọi người

Có hai mươi bốn giới nguyện chung trong Kim Cương Thừa của Ngũ Trí Như Lai. Ðó là những lời nguyện từ bỏ mười bốn mật giới chính và mười mật giới phụ.

14 Mật Giới Chính (Sa Ngã Chính)

1. Không tôn kính hoặc phê bình vị thầy của mình.

2. Xao lãng với giáo lý của đức Phật.

3. Do sân hận, phê bình bạn đồng môn.

4. Không có lòng từ bi với người.

5. Bỏ Bồ Đề Tâm nguyện hoặc Bồ Đề Tâm thực hành.

6. Phê bình giáo pháp.

7. Tiết lộ bí mật cho người chưa đủ điều kiện.

8. Coi thường hay phê bình thân thể mình.

9. Không tin tính Không.

10. Kết bạn với kẻ xấu.

11. Không quán niệm tính Không.

12. Phá huỷ niềm tin của ngươì khác.

13. Không giữ giới nguyện.

14. Phê bình phụ nữ.

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline