Phật Học Phổ Thông

Để xem vui lòng nhấp vào Link:
http://hoavouu.com/images/file/vIm03_QX0wgQAJJf/phat-hoc-pho-thong-ht-thien-hoa.pdf

Cảm niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa Nhớ giác linh xưa đồng chơn nhập đạo, quyết chí xuất trần. Chùa Ấn Quang mở Phật học đường, Thầy đã hết lòng tiếp Tăng độ chúng. Cảnh nghèo thiếu Thầy trò chung sống, muối dưa đạm bạc qua ngày. Pháp nạn năm nào, Thầy chấp nhận đọa đày, quyết không theo nhà Ngô bán nước. Hạnh đức Thầy, Tăng Ni đều biết, chẳng mảy nghi ngờ. Riêng chúng con hết lòng kính ngưỡng phụng thờ. Hôm nay lần thứ 20 kỷ niệm, chúng con nguyện lập chí xuất trần, theo gót Thầy hoằng truyền Diệu Pháp. Xây dựng cảnh Cực lạc ở tại lòng người, biến khổ Ta bà thành Niết bàn giải thoát. Thế giới Tịch Quang xin Thầy thấu đạt, chốn hồng trần con quyết tu hành, cùng với tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát. Khể thủ.

(Báo GN số 89, ngày 13-12-1997)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Với lòng từ bi vô hạn, với mong muốn hoằng dương giáo pháp của Đức Phật Đà đến cho người dân Việt Nam nhằm mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, lấy Ngũ Thừa Phật Giáo làm nền tảng. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã có không quản nhọc nhằn để soạn ra Chương trình "Phật Học Phổ Thông" đầy quý báu. Chúng con xin cảm niệm công đức bao la và lòng từ bi cao cả, dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp Đạo pháp dân tộc của Ngài, Ngài như một vì sao sáng soi đường cho bất cứ những ai muốn đi vào con đường Chánh Pháp. 

Nguyện Chánh Pháp của Phật Đà mãi trường tồn và rộng khắp Nguyện những trước tác của Cố hòa Thượng lưu mãi với hậu thế vì lợi ích của tất cả chúng sanh hữu tình. Nam mô Bổn sư Thích Câ Mâu Ni Phật. 

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline