0495045d046b8355bb351c108ec3aabe

Giới thiệu chung

Sakya-Vietnam

Là một nhịp cầu tâm linh nối kết cư sỹ Việt Nam vào các nỗ lực bảo tồn, phục hưng và thăng hoa đạo pháp dân tộc trong suối nguồn văn hóa tâm linh của nhân loại trên thế giới nương theo quá trình hội nhập dòng phái truyền thừa Sakya của Phật giáo Tây Tạng vào Việt Nam.

BODHIDHARMA

“Trực chỉ chân tâm
Kiến tánh thành Phật”

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account