Kính mừng khánh tuế lần thứ 31 của Đức Sakya Dhungsey Avikrita Vajra Rinpoche

Kính mừng khánh tuế lần thứ 31 của Đức Sakya Dhungsey Avikrita Vajra Rinpoche

Ngày đăng: 13/05/2024 09:19 AM

  Kính mừng khánh tuế lần thứ 31 của Đức Sakya Dhungsey Avikrita Vajra Rinpoche (Ngawang Kunga Theckchog Gyurme Dorje).

  Cầu mong Ngài thật nhiều sức khỏe, sống trường thọ và tiếp tục chuyển bánh xe pháp luân vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Cầu mong những hoạt động cao quý của Ngài luôn được lan truyền khắp muôn nơi.

  Happy 31th birthday to Sakya Dhungsey Avikrita Vajra Rinpoche (Ngawang Kunga Theckchog Gyurme Dorje).

  May our precious Guru enjoy excellent health, longevity and continue to turn the wheel of Dharma for the benefit of all sentient beings. May the noble activities of His Holiness spread far and wide.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline