Ngài Sachen Anandagarbhah (Sachen Kunga Nyingpo), người trì giữ ngai vị truyền thừa thứ ba của Sakya sinh năm 1093 Công Nguyên. Ngay từ khi mới ra đời, Đại thành tựu giả Nam Khaupa đặt Ngài trong lòng và nhận ra đây là hóa thân của Đức Quán Thế Âm và Đại thành tựu giả Virupa. Cùng lúc đó, hàng trăm ngàn chư thiên nữ đã tuyên khắp Bồ đề đạo tràng và các thánh địa khác ở Ấn độ rằng tái sinh chuyển thế của Đại thành tựu giả Virupa đã ra đời trong gia tộc Sakya Tây tạng. Tới năm 11 tuổi Ngài nghiên cứu và nghe giảng từ biển tri thức của Đại thành tựu giả Khon Ratnaraja.

Năm 12 tuổi khi thiền định trong hang của Đức Văn thù, Ngài đã vượt qua và xóa tan nội và ngoại chướng, Ngài đã thấy Bản tôn Lục độ Phật mẫu và Bất động Phật lần lượt thị hiện như một dấu hiệu của sự thành tựu. Sau đó sáu tháng, chính Đức Văn thù hiện thân và chỉ dạy Ngài “Xa lìa Bốn Tham Ái” cốt tủy của Trí tuệ Toàn hảo. Từ khi đó, như cách giao tiếp thông thường với mọi người, Ngài bàn luận với Đức Văn Thù mỗi ngày. Hang thiền định Văn thù vốn dĩ rất nhỏ, nhưng với khả năng kỳ diệu của Ngài Sachen, bốn phía được đẩy ra thành một vơi rất rộng rãi. Ngài để lại những dấu tay nhưng Kim Cang trên đá khiến về sau hang được biết đến với tên Hang Kim Cang. Sau 6 tháng nhập thất của Sachen Anandagarbhah và thị hiện của đức Văn thù, hang thiền định được gọi là hang Văn thù.

Tại Rong ngur-mig, khi đang nghe Drangti Yuvagarbhah giảng về Vô Thượng Pháp và các chủ đề khác, Ngài Sachen và mẹ của Ngài đều để lại dấu chân và tay trên đã như một minh chững của việc dứt bỏ hoàn toàn bám chấp về tồn tại. Tiếp đó, nhờ vào việc nghiên cứu rộng rãi và sâu sắc dưới chân các Đại thành tựu giả như anh em Nam Khaupa, Mal Lokacaksu và những vị khác, Ngài Sachen trở thành Mehapandita trong tất cả các thảo thuận về Kinh điển, Mật điển cùng các khoa học thường thức khác.

Đến năm 29 tuổi, như giao tiếp thông thường với mọi người, Ngài đã mời Vị Hộ Pháp tới vị trí trang trọng của Đại tự viện Sakya vĩnh viễn không rời. Từ năm 1120-1123, dưới chân Đại thành tựu giả Zhangton Dharma-jvala, Ngài thọ nhận chỉ dẫn bí mật của Mật điển Margaphala (Đạo và Quả) – giáo pháp có thể đưa lại giải thoát hoàn toàn trong một đời. Và thời điểm hoàn thành giáo huấn Margaphala (Đạo và Quả), Đại thành tựu giả Zhangton Dharma-jvala đã thị hiện những phép màu phi thường như che phủ toàn bộ Sag thang ding (nơi trụ xứ của Ngài) bằng tư thế tọa thiền mà không làm nơi đó nhỏ lại hay làm cho bản thân to lên, chỉ ra tự tánh của vạn pháp.

Khi Ngài Sachen 47 tuổi, Đại thành tựu giả Virupa rời khỏi thân tượng đá cảu mình khi trước và cùng với 4 vị tùy tùng Ngài tới thăm Sakya. Tại đó, trong một tháng liên tục Ngài Sachen đã thọ nhận bao giáo pháp phi thường trong Mật điển và những huấn đạo tinh hoa từ bậc Đại thành tựu giả. Qua việc toạ thiền trong không trung, Đại thành tựu giả Virupa chỉ cho Ngài Sachen khía cạnh tương đối của cõi Luân hồi Niết bàn (sự vô hình của các cõi). Tiếp đó Ngài Virupa giúp đưa quan kiến tuyệt đối của cõi Luân hồi Niết bàn trong trực tiếp trong tâm của Ngài Sachen, nghĩa là gia trì đưa Ngài Sachen tương đương với bản thân về mặt thực hành tâm linh. Như là một bằng chứng về học vấn và sự uyên thâm của bản thân, Ngài Sachen đã đào tạo một lớp vô số các đệ tử trí tuệ và thành tựu, đứng đầu là 3 đệ tử chính đã thành tựu Đại Thủ Ấn.

Và khi Mahasri Ga Lokacaksu gặp chướng ngại khi thực hành du già kênh năng lượng vi tế và không ai ở Ấn độ thuở đó có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề, các chư thiên nữ đã đưa cho ngài chỉ dẫn đi về Tây tạng tìm tái sinh chuyển thế của Đại thành tựu giả Virupa là Thượng thủ tryền thừa Sakya (Ngài Sachen). Tại Gungthang Tây Tạng, ngay khi gặp Ngài Sachen Anandagarbhah vĩ đại, Ngài đã lập tức được khai thông các chướng ngại kết nối thực hành Du già và các kênh năng lượng vi tế.

Minh chứng cho việc đạt được các pháp thành tựu Đại Thủ Ấn, Ngài Sachen đã cùng lúc trình hiện vô số hình tướng không đếm xuể. Đó là lý do, khi Ngài Dalai Lama vĩ đại đời thứ 5 kể lại tiểu sử của Ngài Sachen Anadagabhah, Ngài đã viết “Tóm lại, việc cùng lúc trình hiện các tướng khác nhau không đếm xuể của mình, đã làm tất cả các Đại thành tựu giả Ấn độ đứng đầu bởi Đại thành tựu giả Sarahapada khiêm tốn lại.” Vì thế Ngài là Bậc Thành tựu vĩ đại đã thách thức các Đại thành tựu giả Ấn độ.
Từ năm 1111 đến 1158, Ngài Sachen giữ vị trí Thượng thủ Pháp sư thứ 3 của truyền thừa Sakya. Cuối cùng trong năm 1158 Ngài thị hiện bốn hóa thân mỗi phần hướng về 4 cõi tịnh độ khác nhau Tây phương Cực Lạc, cõi Phổ Đà, cõi Ydduyanam và cõi Uttaradik-suvarnah, từ đó ngài rời bỏ nhục thân mình trên thế gian này.

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account